Kinesis Salut

Documento protección datos - Kinesis Salut

[nombrepaciente]

[dnipaciente]

[sexopaciente]

[direccioncompletapaciente]

[telefonomovilpaciente]

[emailpaciente]

RESPONSABLE DEL FITXER DE DADES PERSONALS:

De conformitat amb el que estableix el Reglament 679/2016 i la L.O. 3/2018, li informem que les dades de caràcter personal que comuniqui durant el servei de fisioteràpia, així com les imatges personals que es realitzin al pacient amb consentiment del sotasignant seran confidencials i seran incorporades en un tractament, el Responsable del qual és INÈS VALLÈS TRESSERRAS, amb DNI: 47.105.401-K i domicili al C/ Almeria, num. 10, bjs, 08710 Santa Margarida de Montbui.

FINALITAT:

1. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el registre i tractament de dades de caràcter personal de pacients amb l’objetiu d’avaluar el seu estat de salut, prestar-li el servei de fisioteràpia i gestionar la seva història clínica.

2. Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.

Sol·licitud de consentiment per a:

Marcant la casella, autoritza a que les seves dades puguin ser utilitzades per via electrònica, sms o whatsapp per recordar-li els horaris de les visites i enviar-li les factures.

[checksrgpd]

Marcant la casella, autoritza a que les seves dades puguin ser utilitzades per via electrònica, sms o whatsapp per enviar-li publicitat del centre.

[checksrgpd]

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ:

Aquestes dades seran tractades per INÈS VALLÈS TRESSERRAS i els col·laboradors del Responsable en cas que fos necessari, i seran sotmeses a secret professional per a poder prestar-li el servei sol·licitat. Li recordem, també que està prohibida l’entrega de resultats mèdics o informes a terceres persones diferents del pacient, excepte si presenten el DNI del pacient i una autorització signada.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ:

Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.

NECESSITAT D'OBTENCIÓ DE DADES I CONSENTIMENT:

Per tal d'aconseguir la finalitat descrita, és precís que vostè aporti la totalitat de les dades que se li sol·licitin. Les conseqüències de la negativa a subministrar les dades necessàries per a la finalitat dels fitxers i del seu tractament, implicarà la impossibilitat del professional per aconseguir la correcta prestació dels seus serveis. Mitjançant la signatura del present document, INÈS VALLÈS TRESSERRAS entén que li ha donat el seu consentiment per a tots els tractaments de dades de caràcter personal anteriorment descrits i, especialment, per al tractament de les dades relatives a la seva salut que siguin necessaris per a la correcta prestació dels serveis.

DRETS

Pot exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals mitjançant un escrit dirigit a INÈS VALLÈS TRESSERRAS, a l’adreça C/ Almeria, num. 10, bjs, 08710 Santa Margarida de Montbui. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Signatura.

[fechahoraactual]